Vedtekter

PDF ikon png 100px

Last ned PDF

Osensjøen båtforening 01.07.2006

§ 1. Navn
Foreningens navn er Osensjøen båtforening.

§ 2. Formål
Osensjøen båtforening er en sammenslutning av båteiere/brukere i Osensjøen og skal ivareta deres interesser samt bidra til at båtlivet i sjøen blir en positiv aktivitet for alle.

§ 3. Ledelse
Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Til daglig ledes foreningen av et styre som
velges av årsmøtet. Leder, eller to styremedlemmer forplikter foreningen.

§ 4. Styret
Styret består av leder og fire styremedlemmer. Leder velges av årsmøtet for ett år av
gangen, mens de øvrige styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg selv.
Det skal føres protokoll for både års- og styremøter.
To revisorer velges for to år. To vararepresentanter til styremedlemmene velges
for to år. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Første gang foretas valg for et, to
og tre år etter loddtrekning. Den som har sittet lengst er valgkomiteens leder.

§ 5. Årsmøtet
Foreningens årsmøte avholdes hvert år tirsdag i påskeuken. Det skal innkalles med minst
to ukers varsel. Alle som har betalt medlemskontingent siste året har møte- og
stemmerett. Det er anledning til å stemme med skriftlig fullmakt. Årsmøtet er
vedtaksdyktig med de frammøtte medlemmene.
Saker som skal behandles på årsmøtet er de som står nevnt i §§ 4 og 5. Forslag til
vedtektsendringer skal fremmes senest en-1 mnd før årsmøtet og endringer krever 2/3
flertall for å bli vedtatt.
Alle medlemmer kan i tillegg fremme saker til avgjørelse på årsmøtet, men det kreves at
også slike saker legges fram for styret senest en -1 mnd før årsmøtet avholdes. Ordinære
årsmøtesaker avgjøres med simpelt flertall.
Sakliste på årsmøte:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av referenter
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Innkomne forslag
8. Kontingent fastsettelse
9. Budsjett
10. Valg i henhold til vedtektenes § 4.

Osensjøen båtforening 01.07.2006

§ 6 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minimum 50 % av medlemmene
forlanger det. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle de saker som er nevnt i
innkallingen, og skal varsles minst to uker i før dette holdes.

§ 7 Eksklusjon av medlemmer.
Styret har rett til å ekskludere medlemmer som utøver ulovlig eller uvettig båtbruk på
Osensjøen, eller opptrer på en måte som skader foreningens omdømme. Ved eventuell
eksklusjon refunderes ikke medlemskoningent.

§ 8 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje ved 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Fordeling av
foreningens eiendeler avgjøres av det samme årsmøtet.
Vedtatt på konstituerende årsmøte 1. juli 2006.