Om oss

Da Osensjøen i 1999 fikk fornyet konsesjonen for regulering knyttet til
vannkraft-produksjonen resulterte dette i at sjøen ble regulert ujevnt og generelt
lavere på sommerstid. Vannstanden ble uforutsigbar for båtbrukerne, og fortøyning og
båtdrag ble vanskeliggjort. Åmot kommune hadde behov for lavere vann på grunn av
stranda i Nordre Osen, og Trysilkommune hadde støttet dette uten noen god prosess
rundt dette på Trysils side av Osensjøen.Etableringen av Osensjøen båtforening var
motivert av muligheten for å øve innflytelse på reguleringen og påvirke til at
båtbrukere kunne få forutsigbar vannstand, samt samle båtbrukerne i et felles miljø
i begge kommunene.

I 2006 ble foreningen etablert etter initiativ fra Steingrim Storlien og Rolf
Mellum. Et interessentmøte ble arrangert i april 2006 og et interimstyre ble
nedsatt. Første formelle styre ble valgt på første årsmøte 1. juli 2006. Vedtekter
ble vedtatt, og foreningen vedtok at formålet var å ivareta båtbrukernes interesser
for bruk på sjøen, samt fremme trivsel og sosiale tiltak i forbindelse med dette.
Det var viktig at brukere både på Åmot og Trysil siden ble med.

I 2008 tok båtforeningen opp reguleringen som sak i begge kommuner, og bidro sterkt
til at situasjonen som oppsto i konsesjonsfornyelsen ble forbedret. Det ble tatt
initiativ til og gjennomført felles møte med ordførerne i begge kommuner og GLB, og
det ble enighet om å regulere mot en kotehøyde 437,15 sommerstid. Dette bedret
situasjonen for båtbrukerne, og GLB har regulert i henhold til denne avtalen i
ettertid på en god måte.

Båtforeningen har etter dette blitt høringsinstans for begge kommunene i saker som
berører bruk og utnyttelse av sjøen og båtbruk spesielt. Også i prosesser omkring
kommune- og arealplaner samt andre større bygge- og andre saker som berører miljøet
ved og på sjøen blir foreningen forespurt og har også markert seg.

Båtforeningen har merket grunner og innløp på trange plasser, og har også bygget en
anløpsbrygge ved brua i Søre Osen samt bidratt økonomisk til båtslippen ved brygge-
anlegget ved Grylla.

Det sosiale felleskapet i foreningen har blitt ivaretatt gjennom grillkvelder
sommerstid og også deltakelse ved Osendagene og arrangementer i Søre Osen. Et fast
innslag under Osendagene har blitt at båtforeningen bidrar med båtparade.

Båtforeningen har hatt mellom 120 og 150 medlemmer gjennom alle disse årene, og selv
om medlemstallet varierer noe har det alltid vært nok medlemmer til at båtforeningen
blir regnet som en aktør i den lokale forvaltningen som ivaretar båtbrukernes
interesser. Båtforeningen er også medlem i Destinasjon Trysil.

Det arbeides kontinuerlig med å informere medlemmene gjennom bl a websider
www.osenbaatforening.no . Websidenes fornyelses og oppdateringer er nå prioritert og
det er også etablert en egen gruppe på Facebook for Osensjøen båtforening. Videre
drift av foreningen krever at medlemmene er aktive og selv bidrar til å opprettholde
felles aktivitet med forankring i foreningens fellesskap. Årsmøte holdes hvert år
tirsdagen i påskeuka.