Vannstand i Osensjøen – litt historikk og oppklaring.

Takk til Rolf Mellum har gir oss historikk og  oppklarende informasjon om vannstanden i Osensjøen.

Regulering av Osensjøen  –  litt historikk og oppklaring.

På oppfordring fra båtforeningen skriver jeg her litt forenklet og overordnet om reguleringen av sjøen. Det er sett med et historisk blikk og med håp om at det kan bidra til økt forståelse av hva som styrer regulering av vannstanden – nå og tidligere. Faktaopplysningene er hentet fra stortingsproposisjoner, manøvreringsreglement, og dokumentasjon fra ulike møter. I tillegg er noen egne erfaringer som tidligere leder i båtforeningen og bruker av sjøen gjennom over 60 år tatt med.

Osensjøen ble regulert med dammen i Valmen i 1928. Reguleringen ble opprinnelig etablert som en midlertidig statsregulering. Glommen og Lågen Brukseierforening (GLB) fikk tillatelse til å regulere Osensjøen med 6,6 m i 1928. Tillatelsen hadde 50 års varighet for private deltagere, og etter en periode med midlertidig tillatelse, ble ny konsesjon gitt i 1999. I mellomtiden ble «Osa kraftverk» bygget med tunnel fra sjøen til Renaelva, og produksjonen her startet i 1981. Da ble reglementet justert noe.

Vannstanden nå er styrt av konsesjonen som ble fornyet i 1999, og videre forklaring er relatert til denne. For å kunne forklare reguleringen er det nødvendig å definere noen kotehøyder (høyde over havet) eller vannstander. Skalaene er endret noe gjennom tidene, men tallene under er de som nå brukes i gjeldende manøvreringsreglement fra 1999.

LRV er laveste lovlig regulerte vannstand (vinterstid) som er satt til kotehøyde 431,22

HRV er høyeste lovlig regulerte vannstand (fra september) som er satt til kotehøyde 437,82

LRV om sommeren er satt til kotehøyde 436,62

HRV om sommeren (medio juni og til 15. september) er satt til kotehøyde 437,32 (etter 1999)

Dette vil si at vannstanden i sjøen kan variere inntil 6,6 meter i året. I sommersesongen kan det reguleres mellom 436,62 og 437,32 – dvs en forskjell på 70 cm uten at reglementet brytes. Dette er krevende for båtdrag og tilpassing av brygger. Når i tillegg alle installasjoner må tåle en vannstand på 437,82, vil det si at en brygge og båtdrag skal kunne fungere innenfor en høydeforskjell på 1,2 meter. Dette er langt mer enn flo og fjære langs kysten og er krevende å forholde seg til.

I konsesjonsfornyelsen i 1999 ble sommervannstanden endret fra å være fleksibelt regulert mot 437,32 til at dette ble en maksimal vannstand sommerstid. Forarbeidet for denne endringen var mangelfull, og få eller ingen interessenter i Søre Osen ble forespurt om dette. Resultatet var at sjøen ble regulert lavere sommerstid, og med til dels uforutsigbar vannstand, men innenfor lovlige reguleringshøyder. Båtbruk opplevdes som vanskelig og trivselen med båtliv på sjøen sank.

Etter initiativ fra noen båtbrukere ble Osensjøen Båtforening stiftet i 2006. Et viktig mål var å få stabilisert reguleringen slik at det var mulig å fortøye og bruke båt på en sikker og god måte. Det var viktig å få samlet båtbrukere i begge kommuner. På det meste hadde foreningen ca 150 medlemmer.

Båtforeningen etablerte raskt direkte kontakt med ordførere i Åmot og Trysil og ledelse i GLB. I 2007 ble det avholdt møte med disse aktørene. GLB opplyste at reguleringskravet sommerstid betinget at vannstanden må holdes lavere enn HRV sommer (en «flombuffer») for å hindre at større nedbørsmengder ikke gikk tapt i produksjonen samtidig som reguleringen ble holdt under HRV sommer. Konsekvensen av dette er at reell vannstand reguleres omkring 437,00 og også noe under dette, men sjelden ned til minmum som er 436,62. Dette var uansett ugunstig lavt for båtbruk og brygger.

Båtforeningen fikk da en aksept fra alle for å regulere mot en kotehøyde på 437,12, dvs med en flombuffer på 20 cm under HRV sommer. Etter dette har GLB kunne forholde seg til et felles ønske som de har tatt hensyn til etter dette. Sjøen har etter mitt syn hatt en grei vannstand for både båtbrukere og andre under normale værforhold og jeg mener vi skal berømme GLB for dette.

Når ekstreme værforhold oppstår, er det vanskelig å holde reglementet fullt ut samtidig som båtbrukeres og andres interesser ivaretas. I denne sammenhengen hører det også med at Søre Osa krever minimums vannføring på 6 m3 i sommerhalvåret bl.a for å bevare fisken, og når tilsiget er mindre enn dette må kraftverket stoppes. I motsatt fall må flomvann slippes ut i Osa utenom kraftverket ved for store nedbørsmengder. Dette kalles flomtap og er uønsket av strømprodusentene.

Vi har i de senere år hatt noen krevende sesonger med både for lite og for mye nedbør og dette har gitt uheldige utslag. Høy vannstand kombinert med sterk vind er ødeleggende for brygger og båter, og lite nedbør over tid resulterer i for sen oppfylling eller for lav vannstand. Økt press på strømpriser har også ført til at kraftprodusentene har tøyd grensene og brukt marginene til sin fordel, og det reguleres også på prognoser som ikke alltid slår til. Alt dette påvirker vannstanden selv om manøvreringsreglementet er oppfylt.

Det er altså en komplisert oppgave å regulere riktig for miljøet samtidig som alle kraftprodusenter skal levere strøm og tjene sine penger. I de senere årene synes det som at det siste har fått i overkant stor prioritet, delvis på bekostning av miljøet rundt Osensjøen. Det er ikke så mye å få gjort med været, men med en noe høyere regulert generell sommervannstand ville det være enklere og sikrere å kunne bruke båt i sommersesongen. Det vil også sikre GLB et større magasin sommerstid.

Båtforeningen tok derfor vinteren 2022 et initiativ til begge kommuner for om mulig å få høynet HRV sommer til 437,52 (med normalvannstand på dagens HRV 437,32) og på den måten kunne få litt høyere gjennomsnittlig sommervannstand. Denne prosessen er ennå ikke sluttført, men vi opplever at begge kommuner støtter opp om at dette, og GLB har ikke motsatt seg dette slik jeg har erfart det. Båtforeningen og flere med håper det er mulig å få til en justering av manøvreringsreglementet på dette punktet – noe som vil rette opp det som etter mitt syn ble vedtatt på en uheldig måte i 1999.

Jeg vet ikke om du ble klokere av dette, men helt sikkert er det at vi må regne med at vannstanden vil variere også i framtiden da sjøen er godkjent regulert. Det gjelder derfor å sikre seg med fleksible bryggeløsninger innenfor de målene som er satt. Mens vi venter på en forhåpentligvis god sluttføring av denne prosessen får vi nyte dagene på sjøen som best vi kan. Ha en fin sommer!!

Rolf Mellum